Có ba con rích sao một đêm ngủ trên người một con gái nói chuyện với nhau
-Hôm wa mày ngủ ở đâu.con thứ nhất nói
-Tao ngủ ở trên núi,còn mày.
_con thứ hai trả lời -Tao ngủ ở trong rừng sâu.
Con thứ nhất trả lời , hai con cùng hỏi con thứ ba.nó trả lời
-Hôm wa tao ngủ trong hang núi âm u sung wanh cữa hang là cỏ xanh um tùm tao đang ngủ thì có con rắn ở đâu xông vô, tao đuổi nó ra nó hok ra mà còn phun nước miếng vào mặt xĩ nhụ tao nữa....