Tình hình la e down flim tren VNM về nhung phải nén lại. mong mấy anh chỉ giúp e cụ thể cái