tình hình là đêm hôm wa hứng lên post 1lúc 3bài liên tiếp, nhưng bây giờ vào lại kô thấy bài viết đâu. Cho hỏi bài viết của mình bị del hay là đã đươc chuyển đy đâu, tks mod