_Chuyện là như này: em down cái phần add text về rồi, sử dụng củng ok lắm , nhưng vừa được 5 ngày là nó bảo: This copy is unregistered! You can evaluate it during 5 day.
Evaluation period expired . Please register now.
_Như vậy là sao các bác (3 cái tiếng này thì bó tay) , không lẻ phần mềm chỉ cho sử dụng thử 5 ngày