Lần đầu mình viết bài, nhưng mình không biết cách đưa hình ảnh vào, các bạn hướng dẫn với, xin cám ơn.