nếu em nộp đơn xin làm admin,nếu dc đồng ý thì em có những quyền lợi j? ah,anh huy đổi tên nick em dc hok?