cho em hoi cach xac dinh phan tram thuong tich do danh nhau gay nen,vi du như mất ngon tay,lỗ tai,trật khớp vai,tét đầu ....thì làm sao mình xác định đuợc