http://web.tiscali.it/giulianopepe/truelove.zip


Chạy file truelove.reg để điền thông số cho registry thì mới chơi được