Mỏi mệt với vnmon quá rồi. Luôn đóng góp hết minh khi vnmon yêu cầu nhưng mấy tháng này chờ đợi bõ cat 3 của diễn đàn mà không thấy đâu. Admin trả lời giúp