Ai biết chỉ dùm e cách gắn cái tem VNM vào ảnh khi up lên để khỏi bị đạo tặc chôm đem đi chỗ khác đi