BQT VN Mon cho mình hỏi liên hệ đặt quảng cáo ở VNMOn
thì liên hệ với ai
như thế nào vậy