Đề nghị đồng chí Admin xem lại hộ cái nào
Mình gửi từ số:
01633643090
với cú pháp: SMS VNM 204182 gửi 8717 vào lúc 6:09PM ngày 02/08/2010 Yêu cầu Admin xử lý dùm nhé!