Bác nào nào có cho Tôi xin phim Emin cậu bé nghịch nghợm, Phim Thụy điển thì phải. Thank nhiều