1 con tinh tinh đánh nhau với 1 con rùa ! con rùa ném 1 phi tiêu con tinh tinh đỡ được con rùa tiếp tục ném 1 phi tiêu nữa con tinh tinh vẫn đỡ được và cười nhăn răng ! con rùa tức quá tự sát rồi chết ! 1 lát sau con tinh tinh cũng chết tại sao ?