VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...
Dùng phim W A S D di chuyển

Phím K nhảy

Phím L quăng lựu mìn

Phím J bắn súng