Admin cho tui hỏi cái, vì sao ảnh trong forum bị die nhiều thế ???, sao không post ảnh lên host khác, mấy mục phải ủng hộ bang 15.000dd/ tin nhắn ảnh die nhiều quá