Recover My Photos - một chương trình khá hữu ích để khôi phục tập tin hình ảnh từ các phương tiện kỹ thuật số, mà đã bị xóa hoặc do sơ suất mà bị mất.

pass: vnmon.com