a dúp chỉ e cách e up hình lên diễn đần vs e k up hình cho anh em vnmon dc ... e k hiểu sao nữa