Anh Huy ơi. Cú phá SMS em soan la: AB VNMON 157031 và gởi 8724 rồi. Em gởi lúc 21h19` ngày 27/04/2010