Đây là nhiệm vụ thường cách làm thì bạn hãy vào phòng nhảy tự do nhấn vào nút nhiệm vụ ở trên cái list danh sách người chơi.Sẽ có một phòng tự tạo do máy bên trái sẽ là các nhiệm vụ mà bạn phải đạt được để hoàn thành
Sau cùng sẽ có bản thông báo xem bạn có đạt được không.
Dưới đây là bản nhiệm vụ từ 6->51:
Lv 6
Tiền cược - 200 Den
Bài hát - New York
Perfect - 10
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 200,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 800

Lv 7
Tiền cược - 250 Den
Bài hát - New York
Perfect - 11
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 240,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 1,000

Lv 8
Tiền cược - 300 Den
Bài hát - New York
Perfect - 11
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 280,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 1,200

Lv 9
Tiền cược - 350 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 13
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 300,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 2,800

Lv 10
Tiền cược - 400 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 13
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 330,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 3,000

Lv 11
Tiền cược - 450 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 14
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 350,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 3,500

Lv 12
Tiền cược - 500 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 14
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 370,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 3,800

Lv 13
Tiền cược - 550 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 15
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 380,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 5,100

Lv 14
Tiền cược - 600 Den
Bài hát - B Soul Funk
Perfect - 15
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 390,000
Chế độ - Nhảy bình thường
Tiền thưởng - 5,400

Lv 15
Tiền cược - 700 Den
Bài hát - Chinese Lady
Pefect - 15
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 300,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 6,000

Lv 16
Tiền cược - 750 Den
Bài hát - Chinese Lady
Pefect - 15
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 330,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 6,300

Lv 17
Tiền cược - ??? (1,500???)
Bài hát - Chinese Lady
Perfect - 16
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 350,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 10,500

Lv 18
Tiền cược - ???
Bài hát - Chinese Lady
Perfect - 16
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 370,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 11,200

Lv 19
Tiền cược - ??? (1,200-1,400??)
Bài hát - Funky Town
Perfect - 18
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 350,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 11,900

Lv 20
Tiền cược - ??? (1,400-1,600??)
Bài hát - Funky Town
Perfect - 19
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 370,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 12,600

Lv 21
Tiền cược - ??? (1,600-1,800??)
Bài hát - Funky Town
Perfect - 20
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 390,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 13,300

Lv 22
Tiền cược - 2,000 Den
Bài hát - Funky Town
Perfect - 21
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 410,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 14,000

Lv 23
Tiền cược - 2100 Den
Bài hát - Euro 2005
Perfect - 20
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 350,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng- 16800

Lv 24
Tiền cược - 2,200 Den
Bài hát - Euro 2005
Perfect - 21
xPerfect - 2
Điểm cần đạt được - 360,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng- 17,600

Lv 25
Tiền cược - 2300 Den
Bài hát - Euro2005
Perfect - 22
xPerfect - 3
Điểm cần đạt được - 370,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng- 18400


Lv 26
Tiền cược - 2400 Den
Bài hát - Euro 2005
Perfect - 23
xPerfect - 3
Điểm cần đạt được - 380,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - ??? <---quên òi

Lv 27
Tiền cược - 2500 Den
Bài hát - Go Go
Perfect - 19
xPerfect - 3
Điểm cần đạt được - 500,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - 20000 Den

Lv 28
Tiền cược - 2,500 Den
Bài hát - Go Go
Perfect - 20
xPerfect - 3
Điểm cần đạt được - 520,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - ??? ( nhảy đi rùi biết )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lv 30
Tiền cược - 2,500 Den
Bài hát - Go Go
Perfect - 22
xPerfect - 3
Điểm cần đạt được - 560,000
Chế độ - Nhảy tự do
Tiền thưởng - ???
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lv 35
Tiền cược - 4,150 Den
Bài hát - Blackout House
Perfect - 15
xPerfect - 4
Điểm cần đạt được - 470,000
Chế độ - Dance competition - Advanced
Tiền thưởng - ???
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lv 40
Tiền cược - 4,750 Den
Bài hát - DJ Euro Mix
Perfect - 17
xPerfect - 4
Điểm cần đạt được - 540,000
Chế độ - Dance competition - Advanced
Tiền thưởng - 47,500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lv 45
Tiền cược - 6,450 Den
Bài hát - Get on the Floor
Perfect - 18
xPerfect - 4
Điểm cần đạt được - 480,000
Chế độ - Dance competition - Advanced
Tiền thưởng - 65,535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lv 50
Tiền cược - 7,200 Den
Bài hát - Spain Moonlight
Perfect - 22
xPerfect 6
Điểm cần đạt được - 510,000
Chế độ - Dance competition - Advanced
Tiền thưởng - 65,535
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lv 51
Tiền cược - ??? Den
Bài hát - Spain Moonlight
Perfect - 22
xPerfect - 6
Điểm cần đạt được - 515,000
Chế độ - Dance competition - Advanced
Tiền thưởng - 65,535
Đây là thang cấp độ đẳng cấp và danh hiệu:

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: