Cái Gỉ = Vật Thể Lỏng Mà Tồn Tại Cho Đến Ngày Nay ?????