các bạn làm ơn cho xin phim sắc giới nha ,xin cảm ơn các bạn