Tình hình là do nhu cầu công việc nên mình hay xài nhiều máy.
Mà lâu lâu thấy nhiều cái hay nhưng không thể add Logo Website mình vào được (do để ở máy khác).

Nay, Muốn góp ý Admin tạo 1 Topic Logo Vnmon để khi cần có thể vào lấy trực tiếp từ web luôn.

Cảm ơn.