chẳng ai hỏi cưới
sao lại làm mai
tìm hiểu một hai
bạn cùng mọt kiến
trở trời bay liệng
thường ngày xây kho
nhà gỗ chủ lo
khi nó đến viếng
con chi, con gì ?