(chạy vòng vòng rồi cũng trở về điểm cũ .)

Có 1 cặp vợ chồng già nọ ngồi nói chuyện với nhau . Cuối cùng cả 2 đều kết luận:

Lúc 4 tuổi, thành công là . . . không tiểu trong quần
Lúc 12 tuổi, thành công . . . có bạn bè
Lúc 16 tuổi, thành công là . . . có bằng lái xe
Lúc 20 tuổi, thành công là . . . có sex
Lúc 35 tuổi, thành công là . . . có tiền
. . . . .
Lúc 50 tuổi, thành công là . . . có tiền
Lúc 60 tuổi, thành công là . . . có sex.
Lúc 70 tuổi, thành công là . . . có bằng lái xe
Lúc 75 tuổi, thành công là . . . có bạn bè
Lúc 80 tuổi, thành công là . . . . không tiểu trong quần