có lẻ khi con vê lên đầu con chó cắn chó lần cuối thì lúc đó ông chủ cua con chó đang bực nó chuyện gì , nên lấy cây dập vào đầu con chó . trúngcon ve con ve chết tươi và như thế lâu lâu đầu con chó lại đâu khi trở trời hohooo . em đúng roài nà