Cho e xin đủ bộ phim home alone. ở trong 4rum có, nhưng links mega.1280 down lúc đc lúc ko . Cho e xin links down khác.