Trong Ebook bao gồm :
1. 140 câu hỏi liên quan đến sức khỏe phụ nữ
2. Chuyện thầm kín của con trai
3. Những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi
4. Thắc mắc biết hỏi ai
5. Kiến thức giới tính cơ bản
6. Tuổi trẻ và tình dục
7. Giới tính theo cuộc đời

có soft kèm theo để đọc file *.prc