Đây thực ra là một trò chơi xuất bản trên tạp chí Life ngày 16/10/1939. Bạn phải gấp giấy theo đường hướng dẫn, và đến nếp ấp cuối bạn sẽ nhận ra kết quả
Và kẾt QuảXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: