Thông thường khi hiệu chỉnh Registry chúng ta thường thực hiện trực tiếp trong Registry Editor. Nhưng có một cách khác bạn có thể sử dụng để thay đổi Registry cho Windows XP đó là sử dụng file .reg.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách cấu hình Registry bằng file .reg và một số thao tác với loại file này.

Cấu hình Registry bằng file .reg

File .reg là loại file văn bản ASCII thuần có thể khởi tạo hay đọc bằng Notepad hoặc mọi trình soạn thảo văn bản, và bạn cũng có thể đưa vào Registry để thực hiện cấu hình. Khởi tạo file .reg rất dễ dàng. Bạn có xuất file này từ một phần của Registry, sau đó thực hiện hiệu chỉnh nó với Notepad hoặc các trình soạn thảo văn bản sau đó đưa nó vào Registry.

File .reg đặc biệt hữu dụng khi thực hiện cấu hình cùng một kiểu Registry cho nhiều máy tính sử dụng hệ điều hành giống nhau.

Bạn cũng có thể lựa chọn việc tạo một số file .reg để sao chép những phần của Registry dự định hiệu chỉnh trong Registry Editor. Sau đó, nếu trong quá trình cấu hình Registry xảy ra lỗi nào đó bạn có thể trả về cấu hình Registry trước đó bằng cách đưa file .reg vừa lưu trở lại Registry. Nghĩa là bạn có thể sử dụng file .reg để backup Registry. Ngoài ra, file .reg còn rất hữu dụng trong quá trình tìm kiếm và thay thể Registry vì Registry Editor không tích hợp tính năng này. Bạn có thể thực hiện thao tác này trên trình soạn thảo văn bản sau đó trộn file đó vào Registry.

Để tạo một file .reg từ phần hiện có của Registry, trước tiên hãy khởi chạy Registry Editor, lựa chọn key hay vùng của Registry muốn kết xuất rồi vào File chọn Export. Sau đó nhập tên và duyệt tìm địa chỉ lưu file. Bạn có thể xuất một key riêng biệt, một nhánh của Registry, một nhóm hay toàn bộ Registry.
Dưới đây là một ví dụ sau khi xuất ra một file .reg từ nhánh HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility]
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Blind Access]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\HighContrast]
"Flags"="126"
"High Contrast Scheme"="High Contrast Black (large)"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Preference]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response]
"AutoRepeatDelay"="1000"
"AutoRepeatRate"="500"
"BounceTime"="0"
"DelayBeforeAcceptance"="1000"
"Flags"="126"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\MouseKeys]
"Flags"="62"
"MaximumSpeed"="80"
"TimeToMaximumSpeed"="3000"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SerialKeys]
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ShowSounds]
"On"="0"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SoundSentry]
"Flags"="2"
"FSTextEffect"="0"
"WindowsEffect"="1"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\StickyKeys]
"Flags"="510"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\TimeOut]
"Flags"="2"
"TimeToWait"="300000"
[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ToggleKeys]
"Flags"="62"

Như bạn thấy, file .reg sau khi xuất ra có dòng đầu tiên là Windows Registry Editor Version 5.00. Bạn không được thay đổi dòng này vì Windows XP sử dụng nó để xác nhận rằng file đó chứa thông tin Registry. Những phiên bản trước đó của Windows như Windows 95/98/Me Windows NT 4 thì dòng đầu tiên trong file .reg là REGEDIT4 hoặc Registry Editor 4.

Tên của những key phụ trong Registry nằm trong dấu ngoặc [ ] và chúng bao gồm tên đường dẫn đầy đủ tới key phụ đó, như [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response] trong ví dụ này. Theo sau mỗi key phụ là giá trị và dữ liệu (nằm trong dấu ngoặc kép):

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mouclass]
"ErrorControl"=dword:00000001
"Group"="Pointer Class"
"Start"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000001
"Type"=dword:00000001
"DisplayName"="Mouse Class Driver"
Như bạn thấy, dấu ngoặc kép bao quanh giá trị String. Tuy nhiên giá trị DWORD khi theo sau dword sẽ không nằm trong dấu ngoặc kép.

Sau khi thực hiện hiệu chỉnh giá trị, dữ liệu và lưu file bạn hãy đưa file .reg này vào Registry bằng cách chọn File | Import trong Registry Editor. Tuy nhiên có một cách dễ dàng hơn nhiều đó là bạn chỉ cần click đúp vào file .reg muốn áp dụng. Sau khi click đúp vào file đó Windows XP sẽ yêu cầu bạn xác nhận thao tác. Vì vậy khi muốn mở một file .reg để chỉnh sửa tuyệt đối không được click đúp mà phải file chuột lên file đó và chọn Edit hoặc Open With để lựa chọn trình soạn thảo muốn sử dụng. Hoặc mở file .reg đó qua Notepad hoặc trình soạn thảo đã mở sẵn (File | Open).

Sử dụng file .reg để xóa Key và Value của Registry

Bạn không chỉ có thể sử dụng file .reg để tạo key và value mới hay hiệu chỉnh những key/value hiện có mà còn có thể sử dụng để xóa key và value.

Để xóa key bằng file .reg bạn chỉ cần bổ sung một dầu trừ (-) vào phía trước tên của key cần xóa. Ví dụ:

-[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response]
Khi nhập file .reg key đó sẽ bị xóa. Nên nhớ rằng bạn không thể xóa một key theo cách này trước khi mọi key phụ của nó đã được xóa.

Bạn cũng có thể xóa giá trị của một key bằng file .reg bằng cách dấu trừ (-) vào sau dấu =. Ví dụ:

"BounceTime"=-
Khi file .reg được đưa vào Registry thì giá trị sẽ được xóa nhưng key vẫn được giữ nguyên.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: