dùng HJSPLIT để ghép lại

Quote:
Tập 1
001 http://www.megaupload.com/?d=SFZYDJUP
002 http://www.megaupload.com/?d=QF02KZKM
003 http://www.megaupload.com/?d=HIO6CNRS
004 http://www.megaupload.com/?d=KJNOH3SD
Tập 2
001 http://www.megaupload.com/?d=OXIF5J52
002 http://www.megaupload.com/?d=DJDD60MV
003 http://www.megaupload.com/?d=R9UPUJ79
004 http://www.megaupload.com/?d=GPOSNDE2
Tập 3
001 http://www.megaupload.com/?d=L8EH330Z
002 http://www.megaupload.com/?d=JQJ26F10
003 http://www.megaupload.com/?d=O59KHCG4
004 http://www.megaupload.com/?d=L0SCOWU0
Tập 4
001 http://www.megaupload.com/?d=JPA2NTGS
002 http://www.megaupload.com/?d=44KC7H0E
003 http://www.megaupload.com/?d=6DJX07SV
004 http://www.megaupload.com/?d=JA6IFSC8
Tập 5
001 http://www.megaupload.com/?d=O8UN9DZH
002 http://www.megaupload.com/?d=E7CPVUAP
003 http://www.megaupload.com/?d=WNQFJFI9
004 http://www.megaupload.com/?d=PH3KBPTK
Tập 6
001 http://www.megaupload.com/?d=KEQ2N8FK
002 http://www.megaupload.com/?d=4VSFXO86
003 http://www.megaupload.com/?d=DQVN9CFR
004 http://www.megaupload.com/?d=A0AMILDN
Tập 7
001 http://www.megaupload.com/?d=XA28VTHA
002 http://www.megaupload.com/?d=2I3QX52H
003 http://www.megaupload.com/?d=I16BF0A6
004 http://www.megaupload.com/?d=KH0B6LCJ
Tập 8
001 http://www.megaupload.com/?d=729T7J9B
002 http://www.megaupload.com/?d=MMYTH3EC
003 http://www.megaupload.com/?d=MICDR9NH
004 http://www.megaupload.com/?d=OY9Y7JTQ
Tập 9
001 http://www.megaupload.com/?d=NFUM6EO1
002 http://www.megaupload.com/?d=0FAA8ZMB
003 http://www.megaupload.com/?d=DHL8Y6F7
004 http://www.megaupload.com/?d=0OAE0Q2A
Tập 10
001 http://www.megaupload.com/?d=5TMBRUBS
002 http://www.megaupload.com/?d=HNUKRUM2
003 http://www.megaupload.com/?d=N7QERLM0
004 http://www.megaupload.com/?d=3X21KAD5
Tập 11
001 http://www.megaupload.com/?d=Q6KKN982
002 http://www.megaupload.com/?d=XA8IM7EK
003 http://www.megaupload.com/?d=SXKNJ2NW
004 http://www.megaupload.com/?d=SSN0U9H0
Tập 12
001 http://www.megaupload.com/?d=YN2JSVMM
002 http://www.megaupload.com/?d=XT317842
003 http://www.megaupload.com/?d=8M74UHE6
004 http://www.megaupload.com/?d=JAT2M826
Tập 13
001 http://www.megaupload.com/?d=NISWOO89
002 http://www.megaupload.com/?d=VPQV038P
003 http://www.megaupload.com/?d=CZG7XLR0
004 http://www.megaupload.com/?d=C0VMI73S
Tập 14
001 http://www.megaupload.com/?d=NPU3F70P
002 http://www.megaupload.com/?d=KIRITF90
003 http://www.megaupload.com/?d=DA4QSOCF
004 http://www.megaupload.com/?d=66I3UG1P
005 http://www.megaupload.com/?d=54K3KHVK
006 http://www.megaupload.com/?d=G9YWC5PL
Tập 15 & 16
001 http://www.megaupload.com/?d=SUCSJZS7
002 http://www.megaupload.com/?d=8AMH8MXJ
003 http://www.megaupload.com/?d=WJ8OG3D7
004 http://www.megaupload.com/?d=J1A1I59P
005 http://www.megaupload.com/?d=YH41UJWA
006 http://www.megaupload.com/?d=7YJLPFMZ
END

Download software HJSPLIT here
(dùng để ghép phim)

http://www.treepad.net/download/hjsplit.zip


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: