Mỗi câu cú của VN có thể hiểu nhiều nghĩa nếu ta đặt dấu chấm dấu phảy khác nhau

VD: “Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc” giờ ta chuyển dấu phảy sẽ thành “Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.”