Đây là một Plugin của Photoshop.

Code:
Download:

http://www.MegaFTP.com/95041
http://www.MegaFTP.com/95042

pass: vnmon.com