Nói rõ lý do xoa chữ ký của tui cái?
Và cho bik để kiểu chữ ký gì là hok bị xóa