Tạ Đức Lợi, (Ảnh Lăng Bác, Bảo Tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội)


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: