Chuột này click mới phê
Sờ-trét, sờ-triết không hề đến thăm!


Rô-Bin-Sơn đổi mới rồi
Xây khu du lịch, chỉ ngồi mà thu...


Bức tường cỏ phẳng làm sao
Anh em bò thử lên cao xem nào!


Tập trung đá bóng đi nào
Chú cứ mê mải ngắm hoài các em!


Đâu cần luyện tập ngày đêm
Cuộc thi chạy tới vẫn lên hàng đầu!