Trường quay làm bộ Ti-ta
Níc thì lại bị chim sà xuống trêu!


Ngày xưa xe đạp cà tàng
Từ hôm “trúng số”, xe mang góc vườn!


Trời ơi, ăn uống thế này
Mà lão chủ dám bày trò nuôi ta!


Ô tô đi đứng kiểu gì
Dễ mà tai nạn rồi thì lại kêu!


Dê già vừa gặm cỏ non
Gặm đi gặm lại vẫn thòm thèm “dê”!