vua vuông lai vua tròn
muon choi thi đem lên giuong
càng choi càng ra nuoc
nuoc ra ma khong uoc giuong
'' do la cai gi ''