1.
Hận đời đen bạc
Hận bạn vô tình
Lấy máu của mình
Khắc lên bốn chữ
"Khoan cắt bê tông"

2.
Môi trường sạch đẹp
Cuộc sống văn minh
Thông báo tình hình
Cố tình đái bậy
"Kắt c... bỏ tù"

3.
Ông xã hút thuốc
Khuyên mãi chẳng nghe
Đi khắp phố hè
Phô trương cái biển
"Khuyên chàng bỏ thuốc"-------------------------------------------------------------


Khuyến cáo bệnh tật
Khiến cụ bần thần
Khám c... buổi tối,
Kim châm buồn tênh!
Không chịu bố thí
Không chơi bình thường
Không có bình thường
Không công bất thường
Khoe của bố to
Không cho bố thí
Khăn, chiếu bó tình
Không cho bôi tường
Không có buổi trưa
Không cho bú tí
Kêu cũng bằng thừa
Khóc cũng bằng thừa
Kêu cũng bó tay
Kết cục bất thường
Không Cắt Bê Tông
Không có bao thư
Kiếm cái bát to
Kích cầu... bằng tay
Kết cấu bình thường
Không cần bố thí
Khoan cắt, bỏ thừa...
Không Có Bực Tức

Còn bạn nào có thì thêm vào cho vui