Ngày xưa, Thị Mầu bị xem là xấu khi "không chồng mà chửa". Ngay nay, có người lại đùa "như thế mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian sự thường"!!!

Me xanh đâu, khế xanh đâu
Tội tình bụng dạ Thị Mầu ứa chua
Của chua vẫn quét sân chùa
Cơn tình cuống quýt bỏ bùa sư non
Chỉ vì khao khát mùa con
Hiến dâng tháo dỡ sắt son kiếm chồng
Nhận ra rể hão Phú Ông
Thì xin xổ ruột cởi lòng cho nhau
Phải tay này "ấy" Thị Mầu
Chẳng xưng đầu mõ cũng nhàu vú chuông