Có 3 người đàn bà, mỗi bà dẫn một đứa con đến bác sĩ để khám bệnh cùng một lúc.
Bác sĩ hỏi bà 1:- Con bà tên gì?
Bà 1:- Dạ nó tên Cam.
Bác sĩ hỏi bà 1:- Tại sao bà đặt nó tên cam vậy?
Bà 1:- Tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn cam lắm, nên đặt nó tên cam.
Bác sĩ hỏi bà 2:- Con bà tên gì?
Bà 2:- Dạ nó tên Ổi.
Bác sĩ hỏi bà 2:- Tại sao bà đặt nó tên ổi vậy?
Bà 2:- Tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn ổi lắm, nên đặt nó tên ổi.
Bác sỉ hỏi bà 3:- Con bà tên gì?
Thì bà 3 không trả lời bác sỉ mà quay lại nói với con mình:
- Cu ơi!Thôi mình về cu ơi.............