bạn cần gi chú 1 cái gi đó trên desktop thì cái này rất thích hợp, nó tạo ra các khung ghi chú đủ màu sắc cho các bạn lựa chọn, mà không làm chậm máy của bạn
hình chú em nó nè
linh tải: http://mega.1280.com/file/5I0R3ZTO/