Minimum System Requirements
OS: Windows 95/98/ME/2000
Processor: Pentium 2 @ 233 MHz
Memory: 64 MB
Hard Drive: 600 MB Free
Video Memory: 4 MB
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 7.0
Keyboard & Mouse
CD/DVD Rom Drive

Recommended System Requirements
OS: Windows 95/98/ME/2000
Processor: Pentium 2 @ 400 MHz
Memory: 128 MB
Hard Drive: 800 MB Free
Video Memory: 8 MB
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 7.0
Keyboard & Mouse
CD/DVD Rom Drive

Download: http://www.mediafire.com/?sharekey=2...b97174cadec3ce

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: