System Requirements:
Windows 95/98/2000/XP
233MHz CPU (300 preferred)
32MB RAM (65 preferred)
1200MB free disk space DirectX 7.1
Video Card with 8MB RAM (16MB preferred)

Link Mega1280:

http://mega.1280.com/file/N122LN12/
http://mega.1280.com/file/RKPRKYAX/
http://mega.1280.com/file/F3MKXP5H/
http://mega.1280.com/file/DB86344L/
http://mega.1280.com/file/CV939XDS/
http://mega.1280.com/file/IKSZT4XY/
pass: tech24.vn

Crack:
http://mega.1280.com/file/RNLNAQ43/

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: