Hai vợ chồng nọ đi thăm bảo tàng LUIS (Pháp).

Ở đây ông chồng cứ đi qua đi lại,trước bức

tượng cô gái khoả thân,với chỉ độc một chiếc

lá nho trên mình.Thấy ông chồng không chịu

đi,mà đôi mắt dán tịt vào bức tượng,cô vợ gắt:

-Anh chờ đợi gì thế ? Chờ mùa thu à...?