Phong trào thể dục phường ta
Có ông bà lão thở ra hít vào
Dù cho mệt nhọc thế nào
Ông bà cũng cố hít vào thở ra

Xa xôi như nước Cu Ba
Người ta cũng phải hít ra thở vào
Gần đây như thể nước Lào
Thế mà họ cũng hít vào thở ra
Văn minh như thể nước Nga
Người nào cũng phải hít ra thở vào
Việt Nam ta cũng tự hào
“Ai ai cũng phải hít vào thở ra”
Khi nào vĩnh biệt đi xa
Người ta mới hết thở ra hít vào
Bây giờ tôi cũng xin chào
Để tôi còn phải hít vào thở ra.