VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...Post lyrics sau...pà con thông cảm