1. Sinh nhật Lan, Hòa đến chơi thấy Lan đang nhai nhai Hòa hỏi: "Cậu nhai cái gì đấy?". Lan cười, nhè cái kẹo ra và hỏi lại: "Hoa của tớ đâu?". Hòa lấy chùm hoa trong giỏ xe cắm vào lọ. Hỏi hoa gì?
2. Trong các cây sau cây nào lạc loài: đề, me, bàng, phượng, tre. Vì sao?
3. Cà gì to nhất? Cà gì đen nhất? Cà gì lạnh nhất?
4. Khi nào thì 2 - 7 = 1?
5. Môn thể thao nào mà càng lùi càng thắng?