Con quỳ lạy chúa trên trời
Cầu sao cho con lấy dc ngừơi con yêu
Đến khi con lấy dc rồi
Con ko dj lễ chúa làm gì dc con
heheheh