Chỉ mình cách up sao cho to lên chứ lần nao gửi lên cũng nhỏ cả